Vedtægter


Vedtægter for Search Danmark

Som vedtaget på generalforsamling 2. februar 2021

§1 – Foreningens navn

Foreningens navn er Search Danmark.

Dens hjemsted er Københavns Kommune.

§2 – Formål

Foreningens formål er at udvide markedet for professionel search & selection og executive search ved at oplyse om branchen, og om fordelene ved at benytte sig af autoriserede search & selection og executive search virksomheder.

Samtidig vil foreningen arbejde for, at branchens udvikler sig med en høj kvalitet i opgaveløsningen og på vilkår, der skaber tryghed og kvalitet for kunder og kandidater. 

Herudover varetager foreningen medlemmernes fælles interesser blandt andet gennem inspirationsnetværk, faglig udvikling, dialog med det politiske system, informations- og presse arbejde, og gennem samarbejde med Dansk Erhverv.

Foreningen er medlem af Dansk Erhverv.

§3 – Optagelse i foreningen

Som medlemmer af foreningen kan optages search & selection og executive search virksomheder, der opfylder samtlige de nedenstående medlemskrav:

A) – er etableret som selskab eller filial i Danmark og har rekrutteringsomsætning i Danmark. Har selskabet anden primær aktivitet end rekrutting til faste stillinger forudsættes det, at rekrutteringsforretningen har en dedikeret ledelse og er selvstændigt forretningsmæssig synlig udadtil, samt at man besætter stillinger på funktionær og direktør niveau. Medlemskabet af foreningen omfatter alene 1 CVR nummer. Der kan tegnes flere medlemskaber, hvis et virksomheden er opdelt på flere CVR numre.

B) – arbejder i henhold til foreningens formål, jf. § 2

C) – tilslutter sig og overholder foreningens etiske regelsæt. Herunder at (1) medlemmet har en nedskrevet politik for overholdelse af persondataregler, (2) at man gennemfører kundetilfredshedsmålinger på alle afsluttede opgaver og rekrutteringsforløb samt (3) at man overholder Search Danmarks generalforsamlingsgodkendte standard for aftalegrundlag med kunderne bortset fra når disse krav udtrykkeligt er anført som en anbefaling.

D) – overholder de på generalforsamlingen til enhver tid vedtagne retningslinjer og beslutninger

E) – har mindst 3 mio. kr. i omsætning for rekrutteringsopgaver til faste stillinger dokumenteret med seneste årsrapport eller en tro-og-love erklæring. Selskabet skal have været registreret i CVR i mindst 2 år inden optagelse. Hvis et medlems bruttofortjeneste er under 2,5 mio. kr. i det seneste offentligt tilgængelige regnskab eller regnskabet ikke er tilgængeligt i CVR, skal virksomheden dokumentere en årlig omsætning på mindst 3 mio. kr. Det skal kontrolleres, når seneste regnskab offentliggøres. Kan omsætningskravet og anciennitetskravet ikke opfyldes, kan bestyrelsen dispensere, hvis indehaver/adm. direktør i ansøgningsvirksomheden har mindst 3 års dokumenteret erfaring i branchen i en ledende stilling i en anden virksomhed, der opfyldte optagelseskravene på tidspunktet for ansøgerens ansættelse.

F) – har udfyldt og underskrevet foreningens ansøgningsskema om medlemskab

Desuden kan optages associerede medlemmer, der ikke er search & selection og executive search virksomheder, men organisationer, virksomheder eller lignende med interesse for samarbejde med branchen. Associerede medlemmer kan deltager på foreningens arrangementer og får samme information fra foreningen som andre medlemmer, men har ikke stemmeret i foreningens kompetente organer.

§3 – Stk. 2:

Begæring om optagelse indgives til foreningens sekretariat, der forelægger sagen for bestyrelsen til beslutning om optagelse. Ansøgeren er forpligtet til at oplyse om ethvert forhold, som bestyrelsen skønner, har betydning for bestyrelsens behandling af ansøgningen. Bestyrelsen har med hensyn til sådanne oplysninger tavshedspligt. Bestyrelsen træffer beslutning om optagelse med almindeligt flertal. Ansøgeren har krav på en skriftlig begrundelse for bestyrelsens afvisning af anmodningen om medlemskab.

§3 – Stk. 3:

Afviser bestyrelsen at optage en ansøger i foreningen, kan ansøgeren fordre afgørelsen forelagt på den førstkommende ordinære generalforsamling, der kan omgøre bestyrelsens beslutning med mindst ¾ flertal af de stemmeberettigede på generalforsamlingen. Afviste ansøgere kan tidligst indgive en ny ansøgning i det efterfølgende kalenderår.

§3 – Stk. 4:

Ansøgeren kan først betragtes som medlem, når bestyrelsen eller en generalforsamling har godkendt anmodningen om optagelse i foreningen, samt at ansøgeren har indbetalt kontingent som specificeret i den tilsendte faktura fra foreningen.

§4 – Ophør af medlemskab

Medlemskabet ophører:

A) – ved virksomhedens ophør

B) – ved udmeldelse, der kun kan ske med 6 måneders varsel til en 31. december. Meddelelse om udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretariat

C) – ved slettelse på grund af restance i henhold til § 9

D) – ved eksklusion hvis vilkår § 3 ikke overholdes.

§4 – Stk. 2:

Beslutning om eksklusion efter § 4 træffes af bestyrelsen med almindeligt flertal. Det pågældende medlem er forpligtet til at oplyse om ethvert forhold, som bestyrelsen skønner, har betydning for bestyrelsens behandling af eksklusionssagen. Bestyrelsen har med hensyn til sådanne oplysninger tavshedspligt.

§4 – Stk. 3:

Det ekskluderede medlem kan derefter, inden for en måned fra bestyrelsens beslutning er meddelt det ekskluderede medlem, meddele foreningens sekretariat, at man ønsker eksklusionen indbragt for den førstkommende generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær), der kan omgøre bestyrelsens beslutning med mindst ¾ flertal af de stemmeberettigede på generalforsamlingen. I perioden fra en eksklusion af bestyrelsen til en generalforsamling eventuelt omgør beslutningen, er det ekskluderede medlem ikke at betragte som medlem af foreningen.

§4 – Stk. 4:

Udtrådte medlemmer har intet krav på andel af foreningens formue og kan ikke kræve kontingent eller optagelsesgebyr tilbagebetalt.

§5 – Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Den indkaldes med 2 ugers varsel ved brev eller e-mail til hvert enkelt medlem med angivelse af dagsorden og vedlagt indkomne forslag.

Forslag fra medlemmerne skal, for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling, være indleveret skriftligt til sekretariatet senest 1. januar.

§5 – Stk. 2:

Den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende dagsordenspunkter:

1) – Valg af dirigent

2) – Formandens beretning

3) – Aflæggelse af regnskab

4) – Fastlæggelse af budget samt vedtagelse af kontingent

5) – Eventuelle forslag

6) – Valg af formand - for en 2-årig periode i lige årstal

7) – Valg af næstformand - for en 2-årig periode i ulige årstal

8) – Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode i lige årstal, og valg af op til 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode i ulige årstal

9) – Valg af revisor

10) – Eventuelt.

§5 – Stk. 3:

Ingen generalforsamling er beslutningsdygtig, med mindre halvdelen af medlemmerne er til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. Er dette ikke tilfældet, indkaldes straks til ny generalforsamling med samme dagsorden, der afholdes senest seks uger senere. Den nye generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til det repræsenterede antal medlemmer, såfremt den er rettidigt og korrekt indkaldt.

§5 – Stk. 4:

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, idet dog vedtægtsændringer og afgørelser efter,

§5 – 3, stk. 3 (Optagelse), § 4, stk. 3 (Eksklusion), § 5, stk. 6 (Autorisation) og § 10, stk. 1 (Foreningens ophør),

kræver mindst ¾ flertal blandt de repræsenterede stemmer.

§5 – Stk. 5:

På generalforsamlinger har hvert medlem 1 stemme.

Medlemmer kan stemme ved skriftlig fuldmagt givet til et andet medlem. Stemmeret fortabes af medlemmer, der ikke har betalt skyldige ydelser til foreningen for det seneste regnskabsår. Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre et flertal på generalforsamlingen kræver skriftlig afstemning. Dog gennemføres der altid skriftlig afstemning ved personvalg, hvor der er flere kandidater, end der kan vælges. Ved skriftlig afstemning afgør dirigenten alle spørgsmål om den praktiske gennemførelse af afstemningen.

§5 – Stk. 6:

Generalforsamlingen vedtager krav i foreningens standard, som medlemmerne er pligtige at følge. Disse skal vedtages med ¾ flertal blandt de repræsenterede medlemmer på generalforsamlingen. Tilsidesættelse af foreningens regler om standard kan det medføre eksklusion. Procedurer for klager og behandling af sager om overtrædelse af standarden fastsættes af bestyrelsen.

§6 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen. Bestyrelsen pålægges at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst halvdelen af medlemmerne skriftligt indgiver en begæring herom til formanden med angivelse af dagsorden.

§6 – Stk. 2:

Når kravet om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, skal indkaldelsen til denne udsendes inden 14 dage derefter, og generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter indkaldelsen.

§6 – Stk. 3:

Er en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt af medlemmerne, ikke beslutningsdygtig, anses begæringen som bortfaldet.

§7 – Bestyrelsen

Foreningen ledes mellem generalforsamlingerne af en bestyrelse, der består af formanden, en næstformand samt 3-5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Generalforsamlingen vælger ikke suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsen er ulønnet af foreningen.

§7 – Stk. 2:

Formanden vælges i lige årstal for en 2-årig periode. Næstformanden vælges i ulige årstal for en toårig periode. 

Der vælges herudover op til 3 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal for en toårig periode og op til 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal for en 2-årig periode. Generalforsamlingen kan dog til enhver tid herudover supplere bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem er udtrådt af bestyrelsen inden bestyrelsesmedlemmets valgperiode er udløbet. For alle bestyrelsesmedlemmer – inklusiv formand og næstformand – gælder, at generalforsamlingen kan bringe ethvert medlem af bestyrelsen til valg på en generalforsamling, selv om personens valgperiode ikke er udløbet. Kravene til indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling anvendes, hvis en person ønskes på valg på generalforsamlingen selv om valgperioden ikke er ophørt. 

§7 – Stk. 3:

Til bestyrelsen kan vælges adm. direktør eller en ledende medarbejder i en medlemsvirksomhed. Et medlem kan højst have 1 repræsentant valgt til bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der repræsenterer en ekskluderet eller udmeldt medlemsvirksomhed, udtræder af bestyrelsen, når virksomhedens medlemskab af foreningen ophører.

§7 – Stk. 4:

Såfremt et medlem af bestyrelsen fratræder hos medlemsvirksomheden i løbet af valgperioden, udtræder man samtidig af bestyrelsen. Bestyrelsen kan konstituere en ny formand og/eller næstformand, hvis formanden eller næstformanden udtræder af bestyrelsen i løbet af valgperioden.

§7 – Stk. 5:

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den mødes, så ofte formanden finder det fornødent, eller når 2 medlemmer af bestyrelsen fordrer det, dog min. tre gange årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med simpel stemmeflerhed, i det dog formandens stemme er afgørende i tilfælde af stemmelighed.

§7 – Stk. 6:

Bestyrelsen er berettiget til at afgive responsa til medlemmer, kunder og andre, der ønsker dens udtalelse om, hvorvidt et givet forhold er samstemmende med standarden i brancheforeningen.

§8 – Tegningsret og regnskabsår

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden sammen med den sekretariatsansvarlige person hos Dansk Erhverv eller den samlede bestyrelse i forening. Foreningens medlemmer hæfter ikke økonomisk for foreningens forpligtelser.

Hverken generalforsamlingen, bestyrelsen eller den sekretariatsansvarlige person kan optage gæld, købe fast ejendom eller indgå i leasingforpligtelser på vegne af foreningen.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Regnskabet revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor.

§9 – Kontingent

Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling for ét år af gangen.

§9 – Stk. 2:

Det ordinære kontingent forfalder den 1. februar, og skal være betalt inden generalforsamlingen. Sker dette ikke, erindres medlemmet derom. Er en pligtig ydelse ikke betalt senest to måneder efter forfaldsdagen, kan den inkasseres ad rettens vej, ligesom bestyrelsen er berettiget til at slette det pågældende medlem som medlem i foreningen.

§9 – Stk. 3:

Et medlem, der er slettet på grund af restance, kan ikke genoptages i foreningen uden at betale det skyldige beløb.

§10 – Foreningens ophør

Foreningens ophævelse kan kun besluttes på en generalforsamling efter de om vedtægtsændringer gældende regler og skal godkendes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med seks ugers mellemrum.

§10 – Stk. 2:

I tilfælde af opløsning deles foreningens formue forholdsmæssigt i henhold til medlemmernes individuelle anciennitet.